Welkom

Op deze website is het mogelijk om een euthanasie-adviesdossier te registreren met een minimaal aantal gegevens.

Wij vragen van u als adviserende arts enkel uw naam en de naam en het RIZIV-nummer van de behandelende arts, alsook de datum van het eerste contact.

Na het indienen tonen wij u éénmaal het dossiernummer dat u kan gebruiken voor het verder uitwerken van het dossier. Vermeld dit nummer ook in alle communicatie met het consortium LEIF-EOL.

Registreer een nieuw dossier

Terugbetaling LEIFartsen

Vanaf het najaar 2015 worden erkende LEIFartsen terugbetaald vanuit het RIZIV. De uitbetaling gebeurt via het consortium LEIF-EOL (in Franstalig België zijn deze artsen gekend onder de naam “Médecins EOL” - End Of Life).

Om als LEIFarts erkend te worden dient men een aanvraag in te dienen bij dit consortium. Indien u uw kandidatuur wenst te stellen, kan u dit doen door dit document vervolledigd terug te sturen.

e-mail: consortium@leif-eol.net

post: CONSORTIUM LEIF-EOL - Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel

Model van het individueel contract

Raadpleeg het KB Koninklijk besluit van 7 maart 2013 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend voor het verstrekken van medisch advies naar aanleiding van een individueel verzoek voor een zelfgekozen levenseind)

Voor alle inlichtingen: 02/456.82.15 (artsenlijn van LEIF) of consortium@leif-eol.net.